Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej: „RODO” lub „Rozporządzenie”) informujemy, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe.

Zasady, cele, zakres przetwarzania Pana / Pani danych osobowych przez COBE Sp. z o.o. oraz przysługujące Panu / Pani prawa opisano szczegółowo poniżej.

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, zachęcamy do kontaktu pod adresem salon@laru.pl

Kto przetwarza moje Dane Osobowe?

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest: COBE Sp. z o.o., ul. Żaglowa 24 , 80-560 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000418088, NIP 8961530513, REGON 021878500 (dalej: „Cobe” lub „Administrator”).

W jakich celach przetwarzane są moje dane osobowe?

Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: [w przypadku użytkowania strony internetowej laru.pl] Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Cobe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego korzystania ze strony internetowej, w szcze- gólności jej prawidłowego wyświetlania, a także w celu prowadzenia przez Cobe statystyki oglądalności strony WWW.

[w przypadku, w którym prowadzona jest korespondencja lub inna forma komunikacji z Cobe] Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyrażającego się w nawiązaniu z Panem / Panią kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji.

[w przypadku, w którym zamierza Pan / Pani zawrzeć umowę z Cobe, lub zawarto już umowę z Cobe]

Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy, a następnie w celu należytego wykonania oraz rozliczenia Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

[w przypadku, w którym udzielił Pan / Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych]

Jeżeli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w takim wypadku na podstawie udzielonej przez Pana / Panią zgody, w zakresie wyznaczonym tą zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą laru.pl i jego działalnością (newsletter).O ile wyraził/wyraziła Pan/Pani zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany także w celach marketingowych własnych produktów Twisto Polska sp. z o.o. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez kliknięcie w link rezygnacji.

[inne przypadki przetwarzania danych osobowych]

Ponadto, Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane przez Cobe:

 • w celu wywiązania się z nałożonych na Cobe obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szcze- gólności w celach przekazania Pana / Pani danych osobowych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa po- datkowego. (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Cobe (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) wiążących się z zapewnieniem ochrony prawnej, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Jakie kategorie moich danych są przetwarzane przez Cobe?

Cobe przetwarza Pana / Pani dane osobowe w następującym zakresie:

 • dane kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy (imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; adres zamieszkania: ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj; adres do- stawy: ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj; w przypadku firm dodatkowo dane firmy m.in.: nazwa, adres, numer NIP);
 • w przypadku użytkowania serwisu WWW: dane adresu elektronicznego tj. numer IP i rodzaj urządzenia końcowego, z którego połączono się z serwisem.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Pana / Pani dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne w ramach działalności Cobe, w szczególności w związku z prawidłową realizacją zamówienia. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych w takim przypadku są m.in.:

 • operatorzy pocztowi, firmy kurierskie;
 • podmioty świadczące na rzecz Cobe usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicz- nej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
 • podmioty wobec których Cobe będzie zobowiązana przekazać Pana / Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmioty współpracujące z Cobe, w szczególności księgowi, adwokaci, radcowie prawni, doradcy po-datkowi, podmiot świadczący usługę rozsyłania ofert promocyjnych newsletter (w szczególności FreshMail Sp. z o.o.) ;
 • ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z: świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu interneto- wego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klien- tów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia); w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawar- tych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 • inne banki (w zakresie dokonywanych rozliczeń pieniężnych);
 • Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Cobe, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

Z jakich źródeł Cobe pozyskuje dane osobowe?

Jeżeli nie przekazał Pan/Pani Cobe swoich danych, to pochodzą one z następujących źródeł:

 • od klientów lub kontrahentów Cobe;
 • od innych podmiotów, które przekażą Pana/Pani dane np. w korespondencji.

Czy moje dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich?

Cobe nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Cobe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

Przez jaki okres moje dane będą przetwarzane przez Cobe?

Pana / Pani dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania i przechowywania tych danych i trwa nie dłużej niż:

 • przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią i prowadzenia korespondencji,
 • przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewen- tualnych roszczeń, lub
 • przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Pana / Panią udzielona, a jeżeli została udzielona bezterminowo – do czasu jej cofnięcia, lub
 • przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Cobe lub
 • jeżeli zawarł Pan / Pani umowę z Cobe, do czasu wykonania i rozliczenia Umowy lub
 • przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń przysługujących Cobe bądź podmiotów, na których rzecz działa Cobe lub obrony przed roszczeniami mogących przysługiwać przeciwko Cobe;

- zależnie, który z powyższych terminów będzie dłuższy.

Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych przez Cobe?

W związku z przetwarzaniem przez Cobe Pana / Pani danych osobowych, przysługują Panu / Pani następujące prawa:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Oso- bowych.

W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne, czy obowiązkowe?

Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, przy czym warunkuje to:

 • możliwość nawiązania z Panem / Panią kontaktu lub
 • należytego wykonania umowy przez Cobe (zawartej z Panem / Panią lub podmiotem, w którego struk- turach jest Pan / Pani zatrudniona). Niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić skontaktowanie się z Panem / Panią lub
 • w przypadku użytkowania strony internetowej, prawidłowe wyświetlanie Panu / Pani zawartości strony internetowej lub
 • w przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w na stronie laru.pl, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Cobe lub
 • w przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Cobe przez Internet przy użyciu instru- mentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwier- dzenia jej dokonania przez bank na rzecz Cobe lub
 • w przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do banku w celu weryfikacji przez bank nale- żytego wykonania umów zawartych z Cobe, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami, podanie tych danych jest wymagane w celu umoż- liwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Cobe a bankiem lub
 • w przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z moż- liwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Cobe, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Cobe i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Czy moje dane są wykorzystywane do profilowania bądź automatycznego podejmowania decyzji?

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu. W oparciu o te dane co do zasady nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.

Pliki Cookie

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputer, telefon itp.) Użytkownika strony laru.pl (dalej: „Serwis”) wykorzystywane są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Ciasteczka mogą zawierać m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalne oznaczenie oraz okres ich przechowywania na urządzeniu końcowym. Dzięki nim serwis może np. określić, czy był już wcześniej odwiedzany.

Do czego służą Ciasteczka?

Cookie mogą służą m.in. do przyśpieszenia i usprawnienia przyszłych aktywności i korzystania z naszego serwisu m.in. poprawy wydajności działania serwisu w Państwa przeglądarce, Ciasteczka są niezbędne do poprawnej integracji witryny z wieloma usługami serwisów społecznościowych; zapamiętywanie sesji logowania tj. ułatwienie dostępu do treści wymagających rejestracji.

Jak można zarządzać plikami Cookie?

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej lub w inny sposób zarządzać procesem związanym z ich zapisywaniem. W takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Możliwości i sposoby zarządzania Ciasteczkami najlepiej sprawdzić w instrukcji Twojej przeglądarki internetowej.

Rezerwacja