Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego LARU.pl

I INFORMACJE OGÓLNE 

1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego laru.pl dostępnego pod adresem internetowym: www.laru.pl jest: COBE Sp. z o.o., ul. Żaglowa 24 , 80-560 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000418088, NIP 8961530513, REGON 021878500, Wysokość kapitału zakładowego - 10 000,00 zł, tel. 535358595, mail: salon@laru.pl

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.laru.pl jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie oraz zegarków za pośrednictwem sieci Internet oraz w sklepie stacjonarnym.

3. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.laru.pl. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

II DEFINICJE

REGULAMIN - niniejszy regulamin

SKLEP - sklep internetowy dostępny pod adresem www.laru.pl

SPRZEDAWCA - COBE Sp. z o.o., ul. Żaglowa 24 , 80-560 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000418088, NIP 8961530513, REGON 021878500, tel. 535358595, mail: salon@laru.pl

KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.laru.pl

ZAMÓWIENIE - złożona przez Klienta za pośrednictwem dostępnego na stronie Sklepu formularza, oferta zawarcia umowy sprzedaży

UŻYTKOWNIK - każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

KONTO - indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

REJESTRACJA - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

TOWAR - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

KONSUMENT - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

MIEJSCE WYDANIA TOWARU - miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Towar

MOMENT WYDANIA TOWARU - moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje Towar będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz doręczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta.

 

III OGÓLNE POSTANOWIENIA 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności:

a. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na Towary dostępne w ramach Sklepu

b. tryb, warunki oraz zasady zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,

c. tryb, warunki oraz zasady składania reklamacji oraz dokonywania zawrotu towarów,

d. tryb, warunki oraz zasady odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży.

2. Dokonać Zamówienia poprzez Sklep może każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Wszelkie informacje na temat Sklepu, a także kontakt z właścicielem Sklepu możliwy jest poprzez adres e- mail: salon@laru.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 535358595.

5. Osoby rejestrujące się w Sklepie oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które są przetwarza na zasadach opisanych szczegółowo w Polityce prywatności.

 

IV PRODUKTY 

1. Do każdego zakupionego w Sklepie Towaru, w zależność od tworzyw z których został wykonany, Sprzedawca dołącza odpowiedni dokument np. dokument potwierdzający próbę złota, klasę czystości diamentu lub też inny dokument potwierdzający autentyczność kamienia szlachetnego.

3. Na życzenie Klienta, umieszczone w treści zamówienia, Sprzedawca może dokonać na Towarze indywidualnego grawerunku. Grawerunek może być wykonany tylko i wyłącznie po akceptacji rozmiaru Towaru przez Klienta. Wykonania grawerunku jest bezpłatne.

4. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Google Chrome w wersji co najmniej 32.0.1700.76 m, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script.

 

V REJESTRACJA

1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, i nie jest konieczna aby dokonywać zakupów.

2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

Imię,

Nazwisko,

Ulica, nr,

Kod pocztowy,

Miasto,

Telefon,

E-mail,

Hasło,

Powtórz hasło.

4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący konsumentem, zobowiązany jest podać dodatkowo: Nazwę firmy , NIP.

5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto.

6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sklepu.

8. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek konsekwencje związane ze zmianą danych Użytkownika jeśli nie został o nich poinformowany lub też został o nich poinformowany po przekazaniu Towaru do wysyłki.

9. Klient podczas rejestracji ma możliwość opcjonalnego wyrażenia zgody na informowanie go o promocjach i nowościach, wysyłanych na podany przy rejestracji adres mailowy (newsletter).

 

VI ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.laru.pl.

2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.

3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia zgodnego oświadczenia woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

6. Zamówienia Towaru w Sklepie można dokonać zarówno przy użyciu zarejestrowanego przez Klienta Konta jak również bez uprzedniej rejestracji.

7. W celu wyboru Towaru i złożenia zamówienia Klient powinien dodać do "Koszyka" Towar, który zamierza kupić.

8. Dodanie produktu do "Koszyka" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z "Koszyka".

9. "Koszyk" umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami.

10. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do "Koszyka" wybrane przez siebie Towary, określić rodzaj wysyłki i formę płatności oraz w treści komentarza wskazać dodatkowe uwagi (np. miejsce grawerunku), a następnie wybrać opcję "Zamawiam i płacę" i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę zamówienia (imię, nazwisko, adres doręczenia, adres e-mail oraz telefon kontaktowy). Alternatywnie Klient może dokonać zakupów po zalogowaniu się na swoje konto.

11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klient zostanie poinformowany mailowo, na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub przy wypełnianiu formularza "zamówienie bez rejestracji", o potwierdzeniu złożenia zamówienia.

12. Po zaksięgowaniu na koncie bankowym Sprzedawcy środków pieniężnych lub otrzymania od iMoje potwierdzenia dokonania transakcji Klient zostanie poinformowany mailowo, na adres o którym mowa jest w pkt 11 o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

13. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

14. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest wysyłane do Klienta :

a. w przypadku dokonania płatności przelewem, e-przelewem, kartą kredytową - w chwili zaksięgowania na koncie Sprzedawcy środków pieniężnych,

b. w przypadku dokonania płatności przy użyciu systemu iMoje - w chwili otrzymania przez Sprzedawcy potwierdzenia dokonania transakcji od iMoje,

15. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta. Klient może również wybrać inny adres dostawy.

16. Strony zgodnie wyłączają możliwość wycofania lub zmodyfikowania złożonego zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych "na zamówienie" w Sklepie.

17. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego, pod warunkiem że towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy.

18. Wszelkie promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się ze sobą. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji, chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

VII SPOSÓB PŁATNOŚCI 

1. Wszystkie ceny podane na stronie www.laru.pl są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a. przelew,

b. e-przelew,

c. karta kredytowa,

d. iMoje,

e. Twisto

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru formy płatności innej niż płatność wskazana w ust 2 lit. e jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

4. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

5. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca realizuje dostawy za pomocą przesyłek kurierskich. Koszt przesyłki kurierskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 14,99 zł.

6.Koszt przesyłki kurierskiej na terenie Unii Europejskiej wynosi 129 zł z VAT. Wysyłka poza granice UE 249,00 zł z VAT.

7. Brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tego samego Towaru.

8. Za dzień zapłaty za zamówiony Towar przyjmuje się dzień wpływu należności na konto Sprzedawcy.

VIII REALIZACJA DOSTAWY

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu oraz w terminie podanym przy prezentacji Towaru liczonym w dniach roboczych.

3. Sprzedawca zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego Towaru w serwisie, w momencie składania zamówienia, liczonym w dniach roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na Towary, a ich termin realizacji będzie różny, zostaną one wysłane łącznie po upływie czasu najdłuższego z podanych terminów realizacji.

4. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub DHL zgodnie z Regulaminem przewoźnika dostępnym pod adresem https://www.dpd.com.pl/ lub https://www.dhl.com/pl Sprzedawca może również posłużyć się inną firmą kurierską.

5. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej Sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

6. W przypadku Towarów wykonywanych na zamówienie lub sprowadzanych na zamówienie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówienia po wcześniejszym poinformowaniu Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną. W przypadku braku zgody Klienta na zmianę czasu realizacji zamówienia, Klient uprawniony jest do wycofania zamówienia.

7. W przypadku niedostępności całości lub części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot całości poniesionych kosztów).

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji zwracając Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz Sprzeda, chyba, że Klient dokona wyboru innego towaru.

9. Aktualny status realizacji zamówienia dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów po zalogowaniu się na konto, w zakładce "Zamówienia".

10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

11. Termin otrzymania zamówienia to termin realizacji zamówienia podany dla danego Towaru+ czas dostawy. W przypadku zlecenia przez Klienta Wykonania indywidualnego grawerunku termin otrzymania zamówienia

przez Klienta może ulec wydłużeniu o 3 dni robocze.

12. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską.

13. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia.

14. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

15. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może, za zgodą Klienta, spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób lub odstąpić od umowy za zwrotem wszystkich otrzymanych od Klienta środków.

16. Klient, będący konsumentem, w miarę możliwości powinien dokonać sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki, a w przypadku uszkodzenia przesyłki spisać odpowiedni protokół celem usprawnienia procesu reklamacji. O ewentualnym uszkodzeniu przesyłki Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.

17. Klient, który nie jest konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki.. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody, celem usprawnienia procesu reklamacji i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

IX REKLAMACJE

1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez prawo, np. poprzez przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na ww. adres pocztowy Sklepu lub drogą mailową na adres salon@laru.pl

3. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji należy przesłać na adres Sklepu

5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania drogą mailową, telefoniczną lub pisemną.

6. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie Towaru wraz z opisem wady Towaru.

7. Do przesyłki reklamacyjnej należy załączyć oryginał paragonu lub faktury, otrzymany certyfikat oraz opis wady Towaru.

8. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9. W zakresie złożonej przez Klienta reklamacji Towaru, Konsumentowi przysługują następujące uprawnienia:

a. złożenie oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,

b. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

c. żądanie wymiany produktu na wolny od wad,

d. żądanie usunięcia wady.

10. Konsument jest uprawniony do skorzystania z uprawnienia wskazanego w ust 9 lit. b tylko jeśli stwierdzona wada jest istotna.

11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi wszelkie koszty związane z reklamacją.

12. W przypadku uszkodzeń niepodlegających usunięciu na podstawie rękojmi Sprzedawca może dokonać odpłatnej naprawy Towaru po uzyskaniu wcześniejszej zgody Klienta.

13. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie jeśli wraz z wydanym towarem wydano dokument gwarancji. Warunki gwarancji są każdorazowo opisane w dokumencie gwarancji. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy.

X ZWROTY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą elektroniczną na adres: salon@laru.pl bądź też listownie na adres: COBE Sp. z o.o., ul. Żaglowa 24 , 80-560 Gdańsk. Oświadczenie należy dołączyć do paczki zwrotnej adresowanej na Sklep.

2. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy na adres Sklepu.

6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy, od której odstąpił na własne ryzyko oraz na własny koszt.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

9. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do

chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;          

k)     zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)    dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. Zgodnie z uregulowaniem zawartym powyżej w ust 13 lit. c w przypadku gdy rzecz wyprodukowano według specyfikacji Konsumenta lub służy jego zindywidualizowanym potrzebom, konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpieniu od Umowy. Towarami takimi są wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta a więc zawierające w szczególności: indywidualne grawery wykonane na zlecenie Konsumenta (np. obrączek, pierścionków) oraz Towarów niewystępujących w standardowej ofercie Sklepu sprowadzanych na specjalne zamówienie Kupującego. Produkty o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.

14. W przypadku dokonania zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których Klientowi udzielono rabatu związanego z ilością zamówionych produktów, Klientowi przysługuje możliwość zwrotu wszystkich produktów objętych zamówieniem. Klient nie może zwrócić pojedynczego składnika zamówienia, w związku z którym udzielono rabatu.

XI KOREKTA ROZMIARU PIERŚCIONKA

1. Klientowi, który dokonał zakupu pierścionka w Sklepie przysługuje jednorazowa, darmowa korekta rozmiaru, o ile zostanie ona zgłoszona Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania pierścionka.

2. W celu dokonania korekty rozmiaru pierścionka Klient zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania o tym Sprzedawcy wysyłając informację pod adres salon@laru.pl

3. Informacja, o której mowa jest w ust 2 powinna zawierać wskazanie modelu pierścionka, numeru zamówienia, telefonu kontaktowego, nowego rozmiaru pierścionka, danych na które ma zostać odesłany pierścionek oraz ewentualnego dodatkowego komentarza.

4. Po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę możliwości dokonania korekty rozmiaru, pierścionek powinien zostać odesłany w oryginalnym pudełku zapakowanym w kopertę bąbelkową lub też inny rodzaj paczki uniemożliwiający uszkodzenie pierścionka podczas transportu na adres Sklepu z dopiskiem "LARU".

5. Klient przesyła pierścionek w celu korekty rozmiaru do siedziby Sprzedawcy na swój koszt i ryzyko.

6. Koszt przesłania pierścionka po korekcie rozmiaru do Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polski pokrywa Sprzedawca.

7. Czas realizacji korekty rozmiaru pierścionka ustalany będzie każdorazowo indywidualnie z Klientem.

8. Kolejna korekta rozmiaru pierścionka lub też chęć dokonania korekty zgłoszona po terminie wskazanym w ust 1 będzie podlegała opłacie ustalonej indywidualnie z Klientem.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania korekty rozmiaru pierścionka w przypadku gdyby wiązało się to z możliwością jego uszkodzenia. W takich okolicznościach korekta rozmiaru pierścionka będzie mogła zostać wykonana tylko i wyłącznie na podstawie odrębnej zgody Klienta i na jego ryzyko.

XII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest : COBE Sp. z o.o., ul. Żaglowa 24 , 80-560 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000418088, NIP 8961530513, REGON 021878500, Wysokość kapitału zakładowego - 10 000,00 zł tel. 535358595, mail: salon@laru.pl

2. Klient dokonując rejestracji bądź zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym
i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (m.in. NEWSLETTER).

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny w ramach Sklepu na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci posiadający Konto Klienta zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail.

3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian.

4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

telefon: 535358595

poczta elektroniczna: salon@laru.pl

pisemnie na adres: COBE sp. z o.o. ul. Żaglowa 24 , 80-560 Gdańsk

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.laru.pl Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu :  20.10.2020 r.

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Rezerwacja